top of page

Forms For Registration

  1. Adult Application form - Đơn đăng ký cho người lớn

  2. Scout Application form - Đơn đăng ký cho trẻ em

  3. Scout Medical form - Đơn y tế

Other Documents

  1. Welcome Card - Thiệp chào mừng cho thành viên mới

  2. Pack 612 Handbook (v1.0) - Cẩm nang của Pack 612

bottom of page