Cub's Activities -  Các hoạt động của Ấu Sinh Hướng Đạo

Lien Doan Hung Vuong - Troop 612 Facebook

Năm 2021  

158000220_2811264612422480_1684968214029

1st Outdoor Meeting

Date: 3/7

Cold ..dd..dd.....z

Van Dyck Park

...

Date: 

more to come ...

2021

Photos
March21-2021.jpg

1st Spring Outdoor Meeting

Date: 3/21

It got WARMER!

Van Dyck Park

Spring Picnic

Date: 4/24/2021

First picnic of the year ...yay!

Lake Fairfax Park

Photos

Information and photos will be updated as we have more details
Thông tin sẽ được cập nhật thêm khi chúng tôi đã biết thêm chi tiết